Smoothies

Strawberry Cheesecake Smoothie

5 minutes

5 from 11 votes

Blueberry Smoothie

10 minutes

5 from 6 votes

Fruit Smoothie

3 minutes

5 from 22 votes

Best Green Smoothie Recipe

5 minutes

5 from 1 vote

Strawberry Oatmeal Smoothie

5 minutes

5 from 6 votes

Peach Mango Smoothie

5 minutes

5 from 9 votes

Strawberry Banana Smoothie

10 minutes

5 from 16 votes

Kale Smoothie

5 minutes

4.91 from 11 votes

Banana Smoothie

7 minutes

4.94 from 30 votes

Strawberry Blueberry Smoothie

5 minutes

4.91 from 11 votes